شیشه های مورد استفاده در نرده شیشه ای
 جهت نشکن کردن شیشه یا همان سکوریت باید دو مرحله کار انجام شود. در مرحله اول باید شیشه چند دقیقه در دمای 650 تا 700 درجه سانتی گراد قرار گیرد تا گرادیان دمایی آن در تمام قسمت های شیشه از بین رفته و دمای یکسانی در تمام نقاط شیشه پخش شود. نتیجه شیشه به صورت خمیر در می آید. به این دما، دمای شیشه ای (tg) می گویند. برای انجام این کار از کوره های الکتریکی-مقاومتی، که به خوبی می تواند دما را کنترل کند، استفاده می شود.
در مرحله دوم، شیشه خمیری از کوره خارج شده و به کمک دمنده های هوایی خیلی سریع سرد می شود. در نتیجه سطح روی شیشه خمیری به سرعت جامد می شود، ولی مرکز شیشه همچنان به حالت خمیری می باشد. روند سرد کردن شیشه جهت جامد کردن مرکز شیشه ادامه پیدا می کند. کاهش سریع دمای شیشه، سبب انقباض هایی در شیشه می گردد که سطح خارجی شیشه را فشرده کرده و فشار زیادی بر بروی سطح شیشه ایجاد می کند. این فشارها موجب افزایش چشمگیر استحکام شیشه تا پنج برابر شیشه های معمولی می گردد. به این شیشه، شیشه سکوریت یا نشکن گویند.